Organizing Committee

  • Taras Banakh
  • Iryna Banakh
  • Olena Hryniv
  • Yaroslav Prytula
  • Mykhailo Zarichnyi
© Web design Olena Hryniv