Ювілей -70: професор Микола Притула

Додано 2016-05-09 користувачем Anatolij

Дійсному члену Наукового Товариства імені Шевченка у Львові ПРОФЕСОРУ МИКОЛІ ПРИТУЛІ – 70

25 травня 2016 року відомому українському математику, Дійсному членові Наукового товариства імені Шевченка, професору, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету імені Івана Франка, Миколі Миколайовичу Притулі виповнилося 70 років. Закоханість в математику, невтомна енергія, працездатність і організаційний хист стали наріжними підвалинами у житті професора Миколи Притули, завдяки яким він здобув високий авторитет та повагу серед студентства, викладачів, своїх учнів та колег по фаху.

Микола Миколайович Притула народився 25 травня 1946 р. у с. Незнанів Кам’янко-Бузького району Львівської області. У 1964 р. закінчив школу зі срібною медаллю і вступив на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Спеціалізувався на кафедрі обчислювальної математики, захистив дипломну роботу із застосування методу малого параметра до розв’язування певного класу задач математичної фізики.

Трудову діяльність М.М. Притула розпочав у вересні 1969 року інженером-програмістом обчислювального центру статуправління Львівської області. У 1970–1971 рр. працював інженером (математиком) у Західно-Українській геофізичній розвідувальній експедиції (ЗУГРЕ). Після п’ятирічної роботи його перевели на посаду начальника відділу обчислювальної техніки Львівського територіального управління матеріально-технічного постачання. У 1971–1973 рр. служив в армії на посаді командира взводу.

Завжди прагнув займатися науковою роботою й у 1978 р. вступив до аспірантури без відриву від виробництва Інституту математики АН УРСР у відділ теорії нелінійних коливань, яким тоді завідував академік Ю.О. Митропольський. У 1982 р. успішно захищає кандидатську дисертацію “Застосування асимптотичних методів нелінійної механіки до деяких рівнянь математичної фізики” (науковим керівником був старший науковий співробітник, к. ф.-м. н. В.Г. Коломієць).

Та на цьому він не зупинився, адже прагнув повернутися до рідної Alma Matter. У 1980 р. його за конкурсом зарахували на посаду асистента кафедри обчислювальної математики факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладацька робота не заважала йому інтенсивно займатися науковими дослідженнями. Коло його наукових зацікавлень досить широке. Основні наукові результати належать до асимптотичних методів нелінійної механіки та інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних та операторних многовидах.

У 1998 р. в Інституті математики НАН України захистив докторську дисертацію „Градієнтно-голономний метод дослідження нелінійних еволюційних рівнянь на функціональних многовидах” (науковим консультантом був академік НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор А.М. Самойленко).

З 1984 до 1999 р. М.М. Притула – доцент кафедри теорії оптимальних процесів, а з 1999 до 2003 р. – професор цієї ж кафедри. Влітку 2003 р. за участю Миколи Миколайовича була сформована нова кафедра «Дискретного аналізу та інтелектуальних систем», яка забезпечила читання основних курсів і курсів за вибором: таких як „Дискретна математика” на всіх потоках факультету, „Теорія ймовірності і математична статистика”, „Дослідження операцій”, „Математична логіка і теорія алгоритмів”, „Системи штучного інтелекту”, „Дискретна оптимізація”, „Марковські процеси і навчання з підкріпленням” та ін. За активну та плідну науково-педагогічну діяльність у 1998 р. М. Притулі присуджено грант Міжнародної науково-освітньої програми „Вчені і викладачі”, а в 2007 р. нагороджений знаком „Відмінник освіти України”. Цим відзначено його багаторічну наполегливу працю, результати якої разом з іншими формують авторитет і славу української науки. М.М. Притула успішно поєднує наукову і педагогічну роботу з громадською. Він є членом Науково-технічної ради університету, членом спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій, членом американського математичного товариства, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Багаторічний член Вченої ради факультету та університету, заступник голови редактора математичного вісника НТШ, член редколегії Вісника Львівського університету (Серія прикладна математика та інформатика), член державної акредитаційної та ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (2003–2007 рр.), голова математичної комісії наукового товариства імені Шевченка (2003–2013 рр.).

Микола Миколайович – науковий керівник двох захищених кандидатських дисертацій. Ряд його дипломників успішно продовжили свою наукову кар’єру в інших академічних та дослідницьких інституціях в краю та за рубежем, а декотрі з них вже захистили наукові ступені кандидата та доктора наук. Наукові інтереси професора Миколи Притули є різнобічні і стосуються кількох галузей сучасної математики. Він є автором понад 200 наукових праць з асимптотичних методів нелінійної механіки та інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних та операторних многовидах, виданих в Україні та за рубежем, а також 20 методичних вказівок та навчальних посібників для студентів, в тому числі однієї монографії у співавторстві. У наукових працях професора Миколи Притули була розроблена ефективна методика застосування теорії збурень до побудови формальних розв’язків для змішаних крайових задач, що описуються квазілінійними диференціальними рівняннями параболічного типу; розвинуто асимптотичний метод нелінійної механіки в поєднанні з аналітичним методом рівнянь Колмогорова-Фоккера-Планка до дослідження крайових задач, що описуються квазілінійними диференціальними рівняннями параболічного і гіперболічного типів із випадковим відхиленням за часом, із постійним запізненням при врахуванні зовнішніх випадкових взаємодій; побудовано наближений розв’язок нелінійної крайової задачі для інтегро-диференціального рівняння за малим параметром і запізненням; запропоновані Лі-алгебричні підходи градієнтного методу, аналізу прямих та інверсних нелінійних динамічних систем на повну інтегровність; на основі градієнтно-голономного алгоритму розроблена конструктивна методика дослідження збурених та неоднорідних нелінійних динамічних систем, їх параметрична інтегровність; розвинута теорія редукції на локальні і нелокальні інваріантні скінченновимірні підмноговиди розв’язків нелінійних динамічних систем, їх практична реалізація. Разом із своїми учнями М. М. Притула розробив метод дискретних апроксимацій лінійних диференціальних рівнянь у банаховому просторі. Запропонував застосування розробленого методу до Лі-алгебричних апроксимацій: використовуючи методи симплектичної теорії та градієнтно-голономного алгоритму, розроблено модифікацію Лі-алгебричного методу дискретних апроксимацій для розв’язування задач Коші з граничними умовами Діріхле та знайдені оцінки апроксимації; обчислено квазізображення операторів алгебри Гайзенберга-Вейля у випадку алгебричної та тригонометричної інтерполяції Ерміта. М. Притула опрацював комплексне програмне забезпечення для аналізу динамічних властивостей багатосолітонних та солітоноподібних точних розв’язків нелінійних інтегровних гамільтонових систем на функціональних многовидах. Для нелінійної гідродинамічної моделі еволюції тонких рідинних розшарованих потоків знайдено нескінченну ієрархію законів збереження, встановив, що за певних числових значень коефіцієнтів нелінійна динамічна система бігамільтонова. Побудував ефективну обчислювальну схему для розв’язування задачі Коші з диференціальними рівняннями у частинних похідних на основі узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій та довів збіжність побудованої обчислювальної схеми. Запропонував модифіковані алгоритми для знаходження законів збереження, імплектичних операторів, точних розв’язків солітонного типу та скінченновимірних редукцій нелінійних динамічних систем. Із перших днів існування відродженого у 1989 році Наукового товариства імені Шевченка у Львові Микола Притула став активним членом Математичної комісії НТШ, брав активну участь в організації її наукових сесій та конференцій. Особливо треба відзначити його заангажованість у заснуванні друкованого органу Математичної комісії - Математичного вісника НТШ, котрий почав регулярні публікації наукових праць з 2004 року. У 1996-2003 роках професор Микола Притула спричинився плідною працею на справу математичної науки в якості Заступника Голови, а з 2003 до 2013 року Голови Математичної комісії НТШ, де проявив себе вмілим організатором та натхненником цікавих ініціатив, котрі утверджували тяглість наукової діяльності членів математичної комісії в нелегкі роки розбудови Незалежної Української держави.

Наукове співтовариство Математичної комісії НТШ від щирого серця вітає професора Миколу Миколайовича Притулу і бажає доброго здоров’я і духовного натхнення, подальшої плідної творчої праці на почесну справу Наукового товариства імені Шевченка та української науки і освіти. З роси та води Вам, Миколо Миколайовичу, на довгі роки!

Від імені членів Математичної комісії НТШ
Редколегія Математичного вісника НТШ


© Розробник сайту Олена Гринів